Celluxe anti aging


Posztfluxus jelenségek Magyarországon őszén, a magyar kormány által emelt II. A pszichikailag és legjobb természetes anti aging gyógymód rendkívül megterhelő akció kitágította és újraértelmezte az újrajátszás szabadságával felruházott eredeti darabot. Az eredetileg apolitikus vagy legalábbis bármiféle politikai utalást nélkülöző Higgins-mű az aktuális kelet-európai körülmények között valamiképpen a proteszt-akciók zsigeri tiltakozásán túllépni nem tudó, valódi politikai cselekvőképesség híján csupán kétségbeesettségét artikulálni képes ellenzékiség jelképes és megrázó eseménye lett.

A klasszikus fluxus partitúrák kortársi bemutatása iránti igény fölveti a fluxus magyarországi megjelenésének történeti kérdéseit, amelyek még a hatvanas évek második felére lokalizálhatók.

A kétezres években megrendezett Fluxus East 2 kiállítássorozat és katalógus számos eredményt a felszínre hozott, amelyekből érdemes kiindulni a magyarországi, fluxussal összefüggő jelenségek regionális kontextusban való elemzéséhez. A Fluxus Easthez kapcsolódó akciók akárcsak az Artpool szponzorációs kaptár svájci anti aging szervezett rendezvények, egészen a mostani, Szabadság téri akcióig celluxe anti aging látszanak bizonyítani, hogy a fluxus öröksége interpretációs bonyolultságával együtt máig tovább él, még ha az a szocializmusnak nevezett sajátos kontextus, amelyben lokális változatai megjelentek, el is tűnt azóta.

Jelen tanulmányban a fluxusként jelölt nemzetközi művészeti és ellenművészeti jelenség magyarországi alakváltozatait igyekszem rekonstruálni és értelmezni, Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás tevékenységéhez kötődően. Az ebéd happening Mindazonáltal, ahogy látni fogjuk, a két akcionista a hatvanas évek második felében egy rendkívül fölszabadító hatású, a közösségorientált működés szempontjából is meghatározó, ugyanakkor lezárt avantgárd praxist látott a fluxusban.

A megvalósult és meg nem valósult koncert-tervek programjából kiolvasható a klasszikus partitúrák előadásának retrospekciós szándéka, ezzel párhuzamosan pedig olyan saját művek bemutatása, amelyek kötődnek ugyan a fluxushoz, de idővel egyre határozottabban a meghaladására törekednek.

Úgy tűnik, a fluxus már a megérkezése pillanatában ki is múlt Magyarországon, ami leginkább annak a jele, hogy az autentikus saját nyelv és program kialakításának igénye Altorjayt és Szentjóbyt korán kritikus distancia kialakítására ösztönözte. A posztfluxusként aposztrofálható művek akciók és objektek magukon viselik genealógiájuk jegyeit, de a legizgalmasabb talán a leválás, az átmenet fázisa, amikor a New York-i Cage-osztály finoman intellektuális semlegességének inspirációját kezdi fölcserélni a specifikusan magyarországi körülmények között létrejött avantgárd akcionizmus programszerűsége.

Mi a fluxus, ki a fluxus? A kérdést, differenciált formájában Astrit Schmidt-Burkhardt celluxe anti aging föltette korábban, George Maciunas művészettörténeti diagramjait elemző tanulmányában, celluxe celluxe anti aging aging a narratívák sokféleségéből a topográfiai megközelítést ajánlotta stabil pontként.

A heterogén fluxus egyszerre volt személyes alapokon működő — ennek megfelelően konfliktusokkal is terhelt - baráti társaság és a szovjet módszerektől sem idegenkedő litván-amerikai bevándorló, George Maciunas szervezett mozgalma.

Allan Kaprow, Dick Higgins, La Monte Young, Jackson Mac Low, Al Hansen és George Brecht, akinek a nevéhez az amerikai fluxus egyik jellemző műfaja, a rövid, szövegalapú performansz, az event kötődik, más-más módokon kapcsolódott a Cage-teória olyan elemeihez, mint a véletlen, a befejezetlenség vagy a kiterjesztett zenei hang. Maciunas ben használta először a fluxus kifejezést, azt követően, hogy kapcsolatba kerülve a Cage-osztály tagjaival, az általa celluxe anti aging New York-i AG galériában kiállítást rendezett a műveikből.

LUWU japán kerámia teáscsésze víz, tea csésze kínai kung-fu-kupa drinkware 80ml

A kifejezés egy évvel később, júniusában, Maciunas Wupperthalban rendezett fesztiváljának Aprés Cage, Kleine Sommerfestival brosúrájában jelent meg először nyomtatásban. Fluxfesteket celluxe anti aging az idea terjesztésére. A fesztiválok mellett Maciunas kiadói és designeri tevékenységéhez kötődnek a nyomtatott kártyákat, rövid eseménypartitúrákat és multiplikákat tartalmazó, olcsó és tömeggyártásban előállított dobozok, a Fluxkitek, melynek előzményeit Marcel Duchamp multiplikái jelentették.

Ebben a gondolatkörnyezetben a műtárgyak efemer anyagokkal való behelyettesítése a magasművészet és intézményei, a műtárgypiac ellen irányuló kritikus megnyilvánulások voltak.

celluxe anti aging anti aging iparág milliárdos

Maciunas filléres, a maguk idején szinte eladhatatlan tárgy-kompilációi, mint a legelső, multiszenzorális Fluxus 1amely vizuális, hangköltészeti, zenei és fotóműveket egyaránt tartalmazott, vagy George Brecht Water Yam event-kártyákból álló doboza filozófiai egyszerűségükkel és hozzáférhetőségükkel is új értelmezését kínálták a művészet hagyományos fogalmának. A tendenciából a film sem maradhatott ki: Maciunas filmtekercs-összeállítása Fluxfilmek, az experimentális film objektszerűségének vizualitását is hangsúlyozza.

A fluxus történetében bekövetkezett törések épp a hálózat heterogenitásával függtek össze: Maciunas politikus szemléletmódjával a csak marginálisan kapcsolódó Henry Flyntet kivéve kevesen, leginkább a fluxus európai ágában aktív művészek Vostell, Schmit, Paik tudtak azonosulni, akikkel viszont Celluxe anti aging egyéb természetű konfliktusai voltak. Fontos hangsúlyozni, hogy a művészek meghatározó része személyesen, saját vagy mások akciójával volt jelen a kiállítás kapcsolódó eseményein, így a Hannah Higgins által hangsúlyozott tapasztalat — a történeti konstrukciók fölébe kerekedve — realitássá tette azt a megközelítésmódot, mely szerint a fluxus a hasonlóan gondolkodó művészek magatartása.

Anti-Aging Facial Treatment with Ultrasonic and Chemical Peels

A roppant gyakorlatias és személyközi kapcsolatokra épülő fluxusban ahogy a belőle kinövő mail artban is a kontaktusok alakították a csoportdinamikát, a valamelyest analogikus helyzetben lévő Tót Endre mai véleménye szerint sokkal inkább, mint a monomédiumok köré szerveződő társaságok esetén.

Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation című, egy évvel korábban megjelent antológiájából kiindulva.

Bits and Bobs

Mivel azonban Altorjay és Szentjóby flux-tevékenysége ben személyes változások miatt különvált, érdemes külön-külön tárgyalni kettejük fluxushoz való viszonyát. Ha a kapcsolatok felől közelítünk, úgy tűnik, hogy Altorjay tudatos és konkrét lépéseket tett az izolációból való kitörésre. A továbbiakban mindkettejükkel tartós kapcsolata alakult ki.

Az as documenta sajtótájékoztatójának megzavarása Anti-Documenta Hearing - Heubachhal, Immendorffal, Reineckével, Vostellal vagy a 2. Akcióinak intenzív aktivizmussal társuló politikumát még maga Maciunas is támogathatta volna, ha a hozzá hasonlóan kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező, szervezőként sem elhanyagolható súlyú Vostellal nem mérgesedett volna el a viszonya.

Bélférgek, bélférgesség

Maciunas azonban a Vostell-körről nem volt hajlandó tudomást venni, noha Altorjayval személyesen ismerték egymást.

Altorjay tehát celluxe anti aging a fluxus-körökbe, de jelentősen eltávolodva saját indulásának is poszt-cageiánusan neutrális, játékos, könnyed tónusától, odáig jutott radikalizmusában, hogy ben fölhagyott a művészeti tevékenységgel; fluxus-partitúráinak újrafelfedezésére a rendszerváltás utánig kellett várni.

Szentjóby fluxus-pozíciója ettől eltérően alakult: ő ig Magyarországon, erős hatósági presszió alatt képviselte a fluxust, és miután től már a régióba sem kapott útlevelet, celluxe anti aging kapcsolatai jórészt levélváltásokra korlátozódtak.

Altorjay közvetítésével sok információhoz hozzájutott Vostell, Beuys, Immendorf celluxe anti aging, a varsói Foksal galéria brosúrákat és katalógusokat küldött számára, figyelemmel követte az akcionizmus regionális képviselőinek Tadeusz Kantor, Petr Stembera, Milan Knizák a tevékenységét, de az őt érintő korlátozások miatt nem állíthatott ki velük együtt, és nem vehetett részt közös akciókban. Ennek a helyzetnek a feloldására tettek kísérletet a hetvenes években, amikor Beke Lászlóval közösen szerveztek olyan eseményeket, amelyeknek a regionális együttműködés volt a fókuszában, pl.

Balatonbogláron és a Fiatal Művészek Klubjában. Viszonylag kései, ám annál átfogóbb a holland műkritikus, Harry Ruhé által szerkesztett és ben megjelentetett kötet, a Fluxus, the most Radical and Experimental Art Movement of the Sixties. Szentjóby márciusában hosszabb levélben foglalta össze Harry Ruhénak a magyarországi avantgárd aktuális helyzetét, előzményként említve az első happeninget és az általa szervezett fluxkoncerteket.

Altorjay távozásával csak Erdély és Pauer Gyula kapcsolódott szerinte a flux-ideához, ugyanakkor a fluxus-hatás körül már több magyar művésznél megfigyelhető volt. A terminus kifejezi a fluxushoz való kötődést, ugyanakkor egyértelműsíti Szentjóby helyzetét a fluxus-hovatartozás vitákban: a fluxus történetiségét figyelembe véve, számára a fluxus-művész Maciunas-féle definíciója megkérdőjelezhetetlen alap. Ezeket a művészeket G. Maciunas megnevezte. Rajtuk kívül nem létezhet Fluxus művész.

Írd meg véleményed

Maciunas nem volt egyértelmű és dogmatikus az ő Fluxus Art-Amusement manifestója és a Fluxus-tagok viszonyát illetően. Olyan művészek is szerepelnek a Fluxus-network listáján, akik nem feleltek meg a Fluxus Art-Amusement manifestónak. Én nem voltam Maciunas által Fluxus-tagként megnevezve. Én bizonyos Fluxus-művészek műveit propagáltam és propagálom - azokat, amelyek a Fluxus Art-Amusement manifestóval kapcsolatba hozhatóak. A TNPU a celluxe anti aging, sőt a »tehetségtelenség létminimum-művészete« aspektust döntően fontosnak tartja.

Így például Maciunas ellenében indokolta meg, miért nem hagyható ki szerinte a fluxus-történetből Beuys, Vostell vagy Tomas Schmit. Ugyanezen logika alapján magyarázta meg azt is, miért szerepel Szentjóby Knizák mellett egyedüli kelet-európaiként a kötetben: elsősorban olyan művészektől válogatott, akik különböző módokon kapcsolódtak a fluxushoz, például koncerteken vettek részt, publikációkban vagy kiállításokon szerepeltek. Ruhé szerkesztői működésében ugyanakkor az celluxe anti aging produktumok mellett az az aspektus is szerepet kapott, hogy az illető művész tevékenysége mennyiben reprezentatív közösségi szempontból.

  • Bélféreg, Bélférgesség - Betegségek | Budai Egészségközpont
  • Árlista - Kezelés árak - Kedvezmények

Lényegesebb szerepet játszott ebben a fluxus korlátait fölismerő, az avantgárd célját és léptékét újraértékelő poszt-fluxus magatartás. Fluxkoncertek Budapesten 1. A fluxus első regionális eseményeit a kortárs zeneszerzőkkel való kapcsolatok segítették elő, akik közül Józef Patkowski, a lengyel rádió experimentális stúdiójának alapítója és a varsói ősz koncertsorozatainak egyik fontos résztvevője, kiterjedt kapcsolatrendszerével segítette a kelet-nyugat interakciót.

Ő látta el címekkel Eric Andersenéket az es turnéjukon, amelyet később újabb események követtek: áprilisában, a prágai Reduta Jazz Klubban Eric Andersen, Artur Celluxe anti aging és Tomas Schmit saját műveiket mutatták be egy fluxuskoncert keretében. Ugyanezen év októberében, szintén Prágában a régió agilis művészettörténésze, Jindřich Chalupecký meghívására Dick Higgins és Alison Knowles állított ki és adott elő fluxus-műveket.

For a day, a year, or maybe even forever… Two Hungarians who have been captivated by the Island of Kings. A cameraman and a photographer who by now are making their umpteenth documentary about Thailand. A young couple, who might even be working towards bettering the Hungarian-Thai friendship. We talked to Zsuzsanna Szabados.

A fluxussal való első találkozásuk ugyan re datálható, amikor a varsói ősz keretében fellépő Cornelius Cardew koncertjén mindketten részt vettek, 25 de az élmény jelentősége csak az első celluxe anti aging megrendezését követően, a Vostell-kötet révén tudatosult bennük.

Az antológiában szereplő interjúk és elméleti írások minden bizonnyal hozzájárultak ahhoz, hogy maguk is megkíséreljék elméletileg megközelíteni az akcionizmust, amelyet lényegében intuitív módon vezettek be Magyarországon.

Altorjay novemberében keletkezett Élet, anyag, happening című írását Kaprow és Vostell az amerikai és az európai happening elméleti szintézise inspirálta. Altorjay Az ebéd happening reciklált és Konkoly Gyulának címzett meghívója szerint az Egyetemi Színpadra tervezte az eseményt, amely a darabok mellé rendelt, becsült időtartamok szerint több mint két órát vett volna igénybe.

A program a következőképpen nézett volna ki: 1. Altorjay Gábor: Tam 3. Henning Christiansen: Test és ütés Körper und Kopfen? Szentjóby Tamás: nincs pontosítva 5. Erdély Miklós: Előadás nincs pontosítva szünet 1. Szentjóby Tamás 3.

10 db politetrafluor-etilén vízvezeték cső szál pecsét szalag

Erdély Miklós: Szólószonáta hárfára 4. Altorjay Gábor: 5 celluxe anti aging 5. Altorjay annak ellenére számolt Szentjóby részvételével, hogy az első happening megrendezését követően és a rendőri zaklatásokkal összefüggésben vitáik voltak, és épp nem voltak beszélő viszonyban egymással.

Hármójuk celluxe anti aging Erdélyt vonakodó, óvatos részvétele ellenére az underground nyilvánossága és a titkosrendőrség is az akcionistákhoz tartozónak gondolta a magyarországi akcionizmus sejtszerűségét, a közeg konzervativizmusát és a csoportos működés nemzetközi gyakorlatának követését egyaránt tükrözte.

Az első fluxuskoncert egyik célja — a helyi közönség beavatásán túl — a hálózatba való integrálódás megkísérlése lehetett, még akkor is, ha az esemény megvalósulásáról legfeljebb utólag értesülhettek volna az érintett szerzők. A kortárs művészet közös, nemzetközi terében való működés, a hasonlóan gondolkodó avantgardisták mozgalmához való tartozás imaginációja fölülírta a pragmatikus szempontokat.

Lényeges ugyanakkor, hogy Altorjay ambíciója, amint a program alcíme jelzi, abból a felismerésből és distancia-tudatból is táplálkozott, hogy mindez megkésve történik, és a fluxus fölfedezésének pillanatában ők már csak egy inspiráló, felszabadító mozgalom utóéletébe kapcsolódhatnak be. Ez a historikus megközelítés összekapcsolódott egy interpretatív mozgalomértelmezés érdekében vállalt helyi fluxus-képviselettel, valamint a meghaladására irányuló saját művekkel, tartalmakkal és elmélettel.

A programtervből nem derülnek ki konkrétumok Szentjóby produkciójára vonatkozóan, azt is csak Altorjaytól lehet tudni, hogy a tervek szerint Erdély emberekből épített volna arcot a koncerten. Mikor a nézőtér kiürült, készít három fényképfelvételt, vakuval, a színpadon szorongó nézőkről. Ezután szék- és sorszám szerint 9 embert egyenként leszólít, s mint jegyszedő, helyére kísér, felvételt készít róluk.

Megkéri a közönséget, üljenek vissza a helyükre. Altorjay Cellux c. A személyes élményanyag hátterével létrejött 5 tábla Szólóhangra és kórusra viszont Altorjay talán legizgalmasabb eseménypartitúrájamelynek nyilvános előadására végül a vasfüggöny túloldalán, a stuttgarti radikális baloldal környezetében került sor, holott még a magyarországi korszakához sorolható.

Az 5 tábla előzményeihez tartozik, hogy Altorjay több alkalommal is megpróbált, útlevél híján leleményes illegális módszerekkel, Nyugat-Európába szökni. Ekkor bonyolódott közte és a határőr között az a párbeszéd, pontosabban vita, amely a határvonalat jelző táblára vonatkozott, és amely kiindulásként szolgált anti aging svájci káposzta kolbász figyelmeztető táblákat grafikusan jelző kórusmű megírásához.

Az 5 tábla első, magyar nyelvű hangfelvétele Erdély Miklóssal és más barátok részvételével márciusában készült, de a továbbiakban, német nyelvterületen és a rendszerváltás óta Magyarországon is több alkalommal előadta a művet, amely a mai napig Altorjay talán legfelszabadítóbb, a közönség aktivizálására számító darabja.

celluxe anti aging kameleon termel svájci anti aging

Fluxkoncert, Az első budapesti fluxuskoncertet végül Szentjóby Tamás szervezte meg és bonyolította le Erdély Miklós részvételével, Urbán Miklós és Konkoly Gyula együttműködésével két évvel később, A helyszín a mainstream kulturális intézményrendszer szempontjából marginális közösségi hely, az Építők Pesterzsébeti Művelődési Háza volt, ahová a klub nyitottabb szemléletű irodalmi vezetője, Nádor Tamás hívta meg őket.

Szentjóby mindig törekedett a nyilvánosság minél szélesebb megszólítására, és a fluxus tipografált kisnyomtatványainak párhuzamaként, a cenzúra megkerülésével, meghívót tervezett.

Termékleírás

A fluxkoncert szamizdatot idéző indigópapíros meghívóján az a kitétel szerepel, hogy az esemény zártkörű, továbbá, hogy hat forintos belépődíjat szednek, valamint az is kiderül róla, hogy a fényképezésre való felszólítással Szentjóby minél alaposabb dokumentálásra törekedett. Az eredeti, gépírásos programtervezet szerint az esemény két szakaszból állt: az első részben Ben Vautier, Robert Bozzi, Robert Watts, Emmett Williams, Chieko Shiomi és Tomas Schmit darabjait adták elő a klub színpadán, többek között Krassó György, Monszpart Éva és Ungváry Rudolf részvételével, 31 majd a szünetet követően Erdély és Szentjóby saját művei következtek.

Ahogy Petra Stegmann megállapította, a budapesti fluxkoncerttel voltaképp Maciunas egyik célja valósult meg, amennyiben a partitúrák forrása a koncertek lebonyolításának módozatait celluxe anti aging számos partitúrát is megjelenítő nyomtatott plakát, a Fluxfest Sale volt. Az esemény másnapján, február én Szentjóby celluxe anti aging beszámolt Altorjaynak írt levelében a klub igazgatója által menet közben leállított koncertről.

A fentiek minden különösebb bejelentés, vagy beszéd nélkül zajlottak le. Egy embert mintha ájjult sic volna bevonszoltak a terembe az előre elkészített csomagoló papírba becsomagolták 10 önként jelentkezőt kértek ezek körül állták és többszörösen átlépték a becsomagolt embert. Leveléből kiderül, hogy mindjárt a szünet után az igazgató irodájába hívták, és azonnal fel otthoni arckezelések anti aging függeszteni az estet, de Erdélynek végül sikerült kialkudnia, hogy engedélyezzék a filmvetítést, Szentjóby Akció sebre eventjét és a Falat.

celluxe anti aging mets arzallus anti aging bőrápoló

Ezen kívül indigó papírokat osztott ki a performereknek, akik az arcuk elé tartották a papírt. Szentjóby utólagos interpretációja szerint a darab egyfajta kritikai reflexióként működött az adott, betiltással fenyegető szituációra. Bár a feljelentés szövege formailag az indoklásra épül, voltaképp nem találunk konkrét magyarázatot arra, hogy — a nyilvánvaló összeférhetetlenségen túl — miért tiltották be az eseményt. Intuíciója sugalmazhatta, hogy az as csehszlovákiai intervenció óta egyre karakteresebben az újbaloldallal rokonszenvező Szentjóby akciója rejtett társadalomkritikát hordozhat.

Eljött július e, napvilágot látnak a két hét alatt összegyűjtött - vagyis inkább megalkotott - tusvonalak! A challenge leírását ITT találjátok!

Mentegetőző hivatkozása Szentjóbyék egyéb intézményekben Egyetemi Színpad, Írószövetség megvalósított korábbi akcióira a pozícióját féltő, proaktív bürokrata önleleplezése. Bár a koncertet celluxe anti aging, járulékos eredményként pedig sikerült feszültséget és vitát generálniuk Szentjóby és Erdély között a celluxe anti aging kis tereiért folytatott küzdelemben, az eseménynek még a hivatalos statisztika szerint is résztvevője volt.

Szentjóby Harry Ruhénak fős közönségről számolt be. A fluxus — tágabban az akcionizmus — egyre nagyobb befogadókészségre számíthatott a budapesti underground közönség körében, és az ban újra meghirdetett, a korábbiaknál nagyobb léptékű, de már a kezdés előtt betiltott fluxkoncertre elővételben jegyet adtak el.

celluxe anti aging egyéni svájci anti aging cég létrehozása

Ilyen körülmények között, az apparátus alacsonyabb státuszú végrehajtóinak terjedő buzgalmából, váratlanul és előzetes értesítés nélkül tiltották be a következő fluxuskoncertet. Az ra datált Paralel Kurzus Tanpálya program a továbbra is érvényben lévő hivatalos modernizmus, a szocialista realizmus párhuzamos ellenvalóságaként nem pusztán egy művészeti koncepció volt, hanem egy avantgárd közönség, bázis, szellemi kollektíva megszólítására és felépítésére törekvő, alternatív intézmény-sejt is.

Mivel élet celluxe anti aging művészet itt egy és ugyanaz, a pedagógiai funkciók primér jelentőségüknél fogva is érvényesek: ahogy a fluxkoncert előkészítése során keletkezett, Telex című, Beke Lászlóval folytatott beszélgetésükből kiderül, Szentjóby továbbra is fontosnak tartotta a konkrét fluxus darabok magyarországi bemutatását.

Mint mondja, a magyar közönség annak ellenére nem ismeri az egyes műveket, hogy az általuk képviselt szemléletmód, mentalitás a korszak párhuzamos kulturális jelenségeiben, tehát a popzene, az akcionizmus, a neodada tipográfiai médiumain, illetve a politikai mozgalmakon keresztül jelen volt a vasfüggönyön túl is.

A fluxus, mint a hatvanas évek jellemző avantgárd jelensége Szentjóby ekkori felfogása szerint elsősorban mentalitást jelentett, amely annak ellenére maradt érvényes, hogy médiuma, a mű, időközben elveszítette aktualitását. A fluxus elit-ellenessége kiterjedt ugyan a mainstream művészeti struktúrák műtárgypiac, a művész-státusz fetisizálása lebontásának szándékára, 41 ugyanakkor nem kérdőjelezte meg a művészet fogalmának érvényességét, hanem továbbra is a valóság fölébe helyezte.

Mint látni fogjuk, Szentjóby itt látta meghúzódni a fluxus korlátait. Míg Beke László celluxe anti aging fluxus funkcióját abban a felszabadító képességében látta, hogy bárkit képessé tehet a művészet mint magasabb szintű létállapot elérésére, Szentjóby nem a művészet, hanem az élet minősége felől argumentál. Nem véletlen, hogy magam ma is neo szocialista realistának tartom.

Saját, ún. De Szentjóby — a határsértés kockázatát is vállalva — sosem engedett a politikai korrektség kritikát korlátozó hatásának, annak, hogy ne vegyen elő szenzibilis terminusokat, vagy rizikós módon ne dekonstruáljon fogalmakat.

celluxe anti aging öregedésgátló arcápoló krém

A happening és a fluxus participatorikus jellemzői nem egyszerűen csak konfliktusba kerülnek a domináns kultúra kiüresedett propagandájával, hanem egy történeti korrekció fókuszába celluxe anti aging az avantgárdot. Celluxe anti aging a fluxusra Az es fluxkoncert részleges megvalósulása ellenére is a kortárs akcionizmus két fontos aspektusának, a nemzetköziségnek és az aktivizálásnak a közösségi eseménye volt, amely — már csak a segítők, alkalmi performerek és a résztvevők számából láthatóan is — jóval többet tudott megvalósítani az első happening céljaiból.

A fluxus magyarországi recepcióját ugyanakkor Altorjay és Szentjóby utáni akciói készítették elő, amelyeket részben a hatóságok megtévesztésére, 48 részben a happening és a fluxus közötti szoros kapcsolat és a médiumok közötti átjárhatóság érzékeltetésére, változó fogalmi megjelöléssel hirdettek meg. Celluxe anti aging fő médiumának a happeninget tekintette, de a hatvanas évek közepétől akciók, akció-objektek, akció-filmszínház, akciókoncert, képversek és versképek jelezték az intermediális kontextus kiterjesztését.

A továbbiakban olyan műveket szeretnék példaszerűen kiemelni az akcionizmus gyakorlatából, amelyek a fluxus szellemiségéhez additív módon kapcsolódva, de mégis autonóm szándékkal, önálló motívumrendszerrel és teoretikus igénnyel jöttek létre. Amíg az első két happening magánházak pincéjében, a progresszív értelmiség, illetve barátok válogatott, szűk körében zajlott, Altorjay és Szentjóby következő közös rendezvényét már félnyilvános helyen, a Magyar Írószövetség székházában rendezték meg, Akitől a támogatást remélték, és aki bekapcsolhatta volna lapjukat az avantgárd folyóiratok kontinuitásába, Kassák Lajos azonban júniusában meghalt, így az avantgárd költészet új generációjának még szamizdatban sem indult saját orgánuma.

Erdély rejtőzködése azonban ahogy a es Fluxkoncert esetében is a személyes jelenlét performativitásának adott körülmények között nem is kockázatmentes fölvállalását kerülte meg. A magyarországi akcionizmus személyes képviselete az első happening megrendezésétől kezdődően egzisztenciális kockázattal járt, arról nem beszélve, hogy a személyiség térbeli-fizikai jelenlétének nyomatéka meghatározta az adott szituációt.

A Szentjóby különböző akcióiról készült felvételekről — lett légyen szó más előadók fluxus-partitúráiról vagy celluxe anti aging művekről — ma is leolvasható, hogy a személyiség nem a műben feloldódó médium, hanem ellenkezőleg, a performativitás az erős individuáció által jön létre. Ez azonban csupán csak az egyik nézete a részvétel alapú akcionizmus-történetnek, amelytől Erdély vélhetőleg konfliktuskerülő óvatosságból tartotta magát távol.

A másik, már az akcionizmus recepciójához tartozó aspektus, hogy az új művészettel, az avantgárddal való azonosítás vagy kriminalizálás szintén a személyes, fizikai jelenlét által valósult meg. Bár a beszámolóban és a címben is happening szerepel, a műfaj meghatározása vélhetőleg az előzmények és a személyek azonossága alapján dőlt el. Az állványt körülfonta egy csipkézett papírfodorral, a közepére egy poharat helyezett, a pohárba vizet öntött.

Egyik kezébe egy papírlapot vett, a másikkal megragadta a fagolyóbisokat. Majd egy szöveget kezdett felolvasni: egy bizonyos boszorkányról, aki megrontott valakit. Közben a kollagén anti aging krém vízbe különböző színű folyadékokat öntött, végül belecsavarta a citromot, időnként a zsebéből egy marék konfettit szedett elő, és a levegőbe szórta, a fagolyókat olykor leejtette, ez némi zajjal adott nyomatékot a szöveg fontosabb szavainak.

Pár percig tartott az egész. Egy kisebb asztalra — ezúttal kísérőszöveg nélkül — befőttes üvegeket helyezett, ezekbe sakkfigurákat szórt, majd szabályosan leragasztotta celofánnal celluxe anti aging emígyen elkészített sakk-konzerveket. Utána ujjával felszakította a celofánt, s az üvegek tartalmát szép rendben a saját fejére szórta. Ez a produkció sem vett igénybe néhány percnél több időt. A megismert fiatalok a korszerűséget és a művészetet őszinte hittel e kóklerségben keresik.